Anshee - Litter of Japanese Akita Inu Puppies

Puppy pics from Cash's last litter

Puppy pics from Cash's last litter

All puppies have now been sold

Click Here for Available Japanese Akita Inu Litters

Breeder : Anshee
Location : preston, Lancs
Sire : Cash on the Nose Anshee (Health Tested)
Dam : Dei Laghi Tailly No Higaghi Anshee
Birth Date : 23rd April 2011

Health Tests

 • Cash on the Nose Anshee
 • Dei Laghi Tailly No Higaghi Anshee

Only 1 brindle baby boy available

Pedigree

 • Parents
 • Grand Parents
  • Ger Ch. L'Shogun of Amaydori Ken
  • Tatami Dogutti Of Yuila
  • V'kotokaze De La Vallee Des Dragons Sacres
  • Shungookinawa
 • Great Grand Parents
  • Kajitsu No Easashigun-Go
  • Kirikohime Go Miyagi Kozaki Kensha
  • KoraiYumemaru Go Miyagi Kozaki Kensha
  • Pol Ch. Natsume- Tammy Tefhre
  • Kensei Go Okayama Nishioota
  • Yorunokaori-Go
  • Benihiryuu Go Shirai
  • Uminotoriton Delle Bianche Vallate
 • Great Great Grand Parents
  • FCI Int Ch. Kakuui Go Tezuka Kensha
  • Heiku Go Royal nippon Akitas
  • Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
  • Yumetorame Go Miyagi Kozaki Kensha
  • Ryouun Go Miyagi Kozai Kensha
  • Yumeji Go Kurume Hirose
  • Aurora's Tatanka ii
  • Tamani Go Saki Suwa
  • DaikiGo Mizushima Nakajimasou
  • Shinji Go Sanuki Tsutsuisou
  • Hokuun No Ryuushou Go Watanbe
  • Int & IT CH. Kaori Go
  • Hikarugenji Go Kantou Takeshi
  • Satsuki Go Musashi Awa
  • Genji Go Musashi Awa
  • Miwa Fo Ryukaen
LoadingLoading