Akakuro No Hachi Romaru Go

Breed : Japanese Akita Inu
10th October 2006 - 24th April 2008

Pedigree

 • Parents
  • Kajitsu No Hinomaru-Go
  • Kyokujitsu Fujita Go
 • Grand Parents
  • Kakusui Go Tezuka Kensha
  • Heiku Go Royal Nippon Akitos
  • Kajitsu No Hinomaru-Go
  • Tartagal's No Manadeshi Go Of Kyokujitsu
 • Great Grand Parents
  • Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
  • Maki Go Yamagata Shimizu Kensha
  • Fuji Go Kiyokawasou
  • Senrihime Go Yonaiyamasou
  • Kakusui Go Tezuka Kensha
  • Heiku Go Royal Nippon Akitos
  • Fujimaru Go Seaside Nakagawa
  • Tsunami No Go Royal Nippon Akitos
 • Great Great Grand Parents
  • Touichi Go Noshiro Senjusou
  • Asuka Go Mizushima Nakajimasou
  • Touki Go Mogami Habano
  • Tomoharu Go Ukita Kensou
  • Taiho Go Furuyasou
  • Teruhime Go Juntai Doh
  • Tochiryu Go Yamanakasansou
  • Miku Go Chiyosatosou
  • Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
  • Maki Go Yamagata Shimizu Kensha
  • Fuji Go Kiyokawasou
  • Senrihime Go Yonaiyamasou
  • Kakusui Go Tezuka Kensha
  • Wakana Go Oumi Kojima
  • Fuji Go Kiyokawasou
  • Nobuhime Go Kita
LoadingLoading