Telvara Khirianna

Owner : TELVARA
Breed : Cavalier King Charles Spaniel
Birthdate : 21st October 2005
Health Tested

Health Tests

 • MVD : Clear 20/07/09

Pedigree

 • Parents
  • Telvara Kalvin Klein
  • Telvara Kutie Pie
 • Grand Parents
  • Ch. Telvara Karbon Kopy
  • Telvara Kalamity Jane
  • Int. Ch. Telvara Incognito
  • Telvara Kantata
 • Great Grand Parents
  • Aust. Ch. Telvara Krysterson
  • Telvara Simply Sarah
  • Ch. Telvara Top Hat
  • Telvara Kream Karamel
  • Telvara Kavalkade
  • Telvara Kaptivated
  • Ch. Telvara Karbon Kopy
  • Telvara Fairytale
 • Great Great Grand Parents
  • Ch. Telvara Top Hat
  • Ch. Telvara Krystal Kascade
  • Ch. Salador Crismark
  • Telvara Boogie Woogie
  • Ch. Telvara Kasanova
  • Telvara Madam Mimi
  • Telvara D'Artagnan
  • Ch. Telvara Krystal Kascade
  • Ch. Telvara Karbon Kopy
  • Telvara Klementina
  • Ch. Telvara Kasanova
  • Telvara Kiss Me Kwick
  • Aust. Ch. Telvara Krysterson
  • Telvara Simply Sarah
  • Telvara Kalvin Klein
  • Telvara Magic In The Air
LoadingLoading