Telvara Kracker

Owner : TELVARA
Breed : Cavalier King Charles Spaniel
Birthdate : 16th May 2005
Health Tested

Health Tests

 • CC/DE : Clear - 23rd April 2013
 • EF : Clear - 23rd April 2013
 • MVD : Clear 08/07/09

Pedigree

 • Parents
  • Telvara Klouseau
  • Telvara Seventh Heaven
 • Grand Parents
  • Ch. Telvara Top Hat
  • Telvara Karmelia
  • Telvara Kavalkade
  • Telvara Karrie-Anne
 • Great Grand Parents
  • Ch. Telvara Kasanova
  • Telvara Madam Mimi
  • Int. Ch. Telvara Kordonbleu
  • Telvara A Touch Of Magic
  • Ch. Telvara Karbon Kopy
  • Telvara Klementina
  • Ch. Telvara Kasanova
  • Telvara Krystabelle
 • Great Great Grand Parents
  • Ch. Homerbrent Carnival
  • Ch Telvara Krystal Kascade
  • Homerbrent Bugs Bunny
  • Telvara Kiss Me Kate
  • Ch. Telvara Kasanova
  • Telvara Madam Mimi
  • Ch. Telvara Top Hat
  • Morning Magic At Telvara
  • Aust. Ch. Telvara Krysterson
  • Telvara Simply Sarah
  • Int. Ch. Telvara The Sandpiper
  • Telvara Kassandra
  • Ch. Homerbrent Carnival
  • Ch. Telvara Krystal Kascade
  • Ch. Telvara Karbon Kopy
  • Telvara A Touch Of Magic
LoadingLoading